top of page
Verkoop en entbeleid.jpg

Koopovereenkomst

 

Voorafgaande verklaring aan koopovereenkomst:

 

Ik ben een liefhebber van katten en ik fok ook met mijn katten uit liefhebberij. Vanuit die liefhebberij heb ik een  aantal verantwoordelijkheden en verplichtingen.  Ik begrijp dat het werken met een contract op een koper, die tenslotte ook liefhebber is, een negatieve indruk kan maken. Toch wil ik graag dat alles goed wordt afgesproken en helder op papier staat. Het is geen bewijs van wantrouwen tegenover mijn kittenkopers als individuen, maar meer de wetenschap dat je zelden of nooit zeker weet wat de beweegredenen en motieven van andere mensen zijn. Daarnaast kunnen omstandigheden van een kittenkoper veranderen. Daarom werk ik met een contract en daarom is het contract zo uitgebreid. Juist wanneer je alles goed wilt regelen, moet je elkaar ook goed begrijpen. Ik zal daarom met elke koper het contract geheel doornemen. Deze verklaring van mijn motieven en beweegredenen is onderdeel van het contract. In het contract volgen de specifieke afspraken die rond deze verkoop tussen mij en de kittenkoper zijn gemaakt. Dit contract bindt partijen. Een kat is geen apparaat. Het is een levend wezen, dat recht heeft op een goede mate van gezondheid en welzijn. Dat is mede mijn verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd is het mij echter onmogelijk, juist omdat een kat een levend wezen is en niet een door mij gefabriceerd apparaat, om een absolute gezondheid en afwezigheid van elke erfelijke aandoening te garanderen. De gezamenlijke fokkers van een kattenras hebben de collectieve verantwoordelijkheid om erfelijke aandoeningen zoveel mogelijk te onderkennen en te voorkomen. Als fokker van dit ras heb ik die verantwoordelijkheid dus ook. Dat leidt tot een aantal verplichtingen: Ik doe alles wat binnen het redelijke mogelijk is om te voorkomen dat de door mij gefokte kittens erfelijke afwijkingen hebben. Dit houdt in dat ik mijn fokdieren zo mogelijk zal laten testen op erfelijke afwijkingen waar een dergelijke afwijking bij katten algemeen of specifiek aantoonbaar binnen mijn ras voorkomt. Ik ben mij er echter van bewust dat deze testen niet uitsluiten dat mijn kittens alsnog een erfelijke afwijking kunnen hebben, zelfs de afwijking waarop hun ouders en/of voorouders negatief zijn getest. Ik wil bij deze ook, misschien ten overvloede, mijn kittenkopers op de hoogte brengen van het feit dat altijd de mogelijkheid bestaat dat een kat een erfelijke aandoening heeft; ik kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schades en kosten die uit de aandoening voortvloeien binnen de grenzen van wat in het contract is afgesproken. Ik doe alles wat binnen het redelijke mogelijk is om te voorkomen dat via door mij gefokte kittens die een erfelijke aandoening (kunnen) hebben, krijgen of dragen, deze aandoening wordt doorgegeven aan hun nageslacht. Dit ter bescherming van de gezondheid van het ras als geheel, en alle toekomstige individuele dieren uit het ras. Daarom zal ik waar nodig een fokbeperking afspreken in het hierna volgende contract, en heb ik alle recht om deze beperkingen met de in het contract afgesproken middelen en alle andere middelen die mij in de maatschappij en in het recht ten dienste staan af te dwingen. In de hierna volgende contractsbepalingen worden de regels zo helder mogelijk gesteld. Het blijft echter altijd mogelijk voor kittenkopers om in redelijkheid met mij te overleggen wanneer zich een omstandigheid voordoet die onder de contractsbepalingen valt. Komen wij in overleg tot een afspraak, die afwijkt van wat in het contract is afgesproken, dan gaat die latere afspraak uiteraard altijd voor op het contract. Ontstaat er onenigheid over de nieuwe afspraak, dan moet bewijs van die nieuwe afspraak door de koper geleverd worden. 

Ik heb een grote verantwoordelijkheid jegens mijn katten en de kittens die door mij gefokt worden. Wanneer ik een kitten aan iemand verkoop, eindigt deze verantwoordelijkheid niet; ik deel haar vanaf dat moment met degene die het kitten heeft gekocht. Het dier heeft er recht op, dat ik deze verantwoordelijkheid ernstig neem en op een fatsoenlijke manier uitoefen. Neemt de koper deze verantwoordelijkheid niet, dan heb ik er dus alle belang bij om óf naleving van het afgesprokene af te dwingen, óf het dier weer terug in eigendom te nemen, dit alles volgens de afspraken, inclusief boetes en dwangsommen, in het hierna volgende contract.

 

Casa Dei Riccioli verkoper:

Naam verkoper: Jeannet Heetebrij

Adres verkoper: Herzogstrasse 83, 48599 Gronau Duitsland

 

Koper verklaart van de inhoud van deze verklaring te hebben kennis genomen,

dd……………. en plaats ……………………, ondertekening koper……………………………

 ——————————————————————————————————

Koopovereenkomst

De ondergetekenden: 
a. Naam: Jeannet Heetebrij 
b. Adres: zie boven
c. Woonplaats fokker/verkoper Verder te noemen “verkoper” en

d. Naam 
e. Adres 
f. Woonplaats koper 

 

Verder te noemen “koper” 

 

In aanmerking nemende: 
– dat verkoper eigenaar is van de hierna omschreven raskat, verder te noemen “de kat”, en te kennen geeft deze te willen verkopen; 
– dat de koper de kat van verkoper wil kopen voor de hierna te noemen koopsom; 
– dat koper en verkoper de inhoud van hun overeenkomst en de daaruit voortvloeiende gevolgen wensen te regelen.

Komen het volgende overeen: 
1. Afstamming van de kat 
1.1. Het betreft de kat van het ras Selkirk Rex/Straight, korthaar/langhaar, Brits korthaar/langhaar.

geboren uit:

Naam vader:

Geboortedatum: 
Stamboomnummer/Afstammingsbewijs/Registratiebewijs*: 
Kleur: 

Chipnummer:

Naam moeder:
Geboortedatum: 
Stamboomnummer/Afstammingsbewijs/Registratiebewijs*: 
Kleur:
Chipnummer:

 

1.2. Omschrijving van de kat: 
Naam: Casa Dei Ricciol’s/ Puff-fectly’s
Geboortedatum: 

Geslacht: Vrouw
Stamboomnummer/Afstammingsbewijs/Registratiebewijs*: 

Kleur:
Chipnummer: 
*doorhalen wat niet van toepassing is.

 

2. Koop/Levering/Risico 
2.1. Verkoper verkoopt de hiervoor in sub 1.2 omschreven kat aan koper voor de koopsom van € 850,= (exclusief castratie) Indien verkocht als huiskat!

Koper betaald wel handgeld. Indien de koper bij wijze van voorschot bij ondertekening van deze overeenkomst een bedrag aan handgeld van €350,= voldoet met een maximum van 50% van de koopsom en het restantbedrag ad € ..00,00 voldoet bij de levering van de kat dient dit in dit artikel ingevuld en geparafeerd te worden. Wordt de koop vóór levering, om wat voor reden dan ook, door koper geannuleerd, dan wordt het handgeld niet geretourneerd wegens door de verkoper gemaakte en te maken kosten. Wordt de koop vóór levering door de verkoper, om wat voor reden dan ook, geannuleerd, dan wordt het handgeld volledig geretourneerd.
Aanbetaling á € 350,00 voldaan d.d, ….-….-20.... paraaf verkoper……..

 

2.2. De kat is minstens 14 weken oud alvorens hij aan de koper in eigendom wordt overgedragen. De datum van levering wordt vastgesteld op of omstreeks …………… op welke datum de kat op een nog nader tussen partijen te bepalen tijdstip door koper bij verkoper wordt opgehaald dan wel door verkoper bij koper wordt gebracht. Indien de koper de kat niet op de hiervoor overeengekomen, dan wel een ander overeengekomen, datum heeft opgehaald, is de koop van rechtswege ontbonden en vervalt het vooruitbetaalde deel van de koopsom als schadevergoeding aan verkoper.

2.3. Tot de hiervoor sub 2.2 genoemde datum van aflevering blijft de kat bij verkoper en is voor diens rekening en risico. Indien de kat in die periode overlijdt, is de koop van rechtswege ontbonden en heeft koper recht op volledige terugbetaling van het vooruitbetaalde deel van de koopsom.

 2.4 Verkoper garandeert dat de kat op de datum van aflevering de volledige eenmalige inenting tegen nies- en kattenziekte heeft gehad.

 2.5 De gezondheid van de kat blijkt uit de door de dierenarts van verkoper getekende verklaring op bladzijde 4 van het dierenpaspoort.

 2.6 Verkoper zal bij aflevering van de kat alle daarbij behorende bescheiden, t.w. dierenpaspoort, chipgegevens, eigendoms- en afstammingspapieren, aan koper ter hand stellen.

 2.7 Verkoper garandeert dat de kat op de datum van levering ter identificatie is voorzien van een chip en zodat de koper deze kan registreren bij de daarbij behorende databank.

 2.8 Verkoper garandeert, dat op grond van de voor de beide ouderdieren afgegeven kwalificaties, uitslagen van gezondheidsonderzoek, alsook de wijze waarop het nest, waaruit de kat is voortgekomen, werd gefokt, gehandeld is conform de statuten en het huishoudelijk reglement van de Vereniging.

 2.9 De kat dient binnen 2 werkdagen na levering door de dierenarts van koper opnieuw op zijn gezondheid gecontroleerd te worden. De bevindingen hiervan zullen direct aan verkoper worden doorgegeven middels toezending van de door de dierenarts ingevulde en ondertekende gezondheidsverklaring, mocht er iets aan de hand  zijn.

 

3. Gebruik/ Huisvesting/Gezondheid/Garanties 
3.1. Koper wil de kat (enkel) als gezelschapsdier *

 Koper mag met de kat wel showen * 
 Koper mag met de kat niet gaan fokken.

 3.2. Verkoper verklaart – op grond van de kwalificaties van de ouderdieren – de kat in aanleg voor dit doel geschikt te achten, maar voor de geschiktheid voor het in 3.1 genoemde gebruik geen enkele garantie te kunnen geven als de kat nadrukkelijk als fok- of showdier wordt verkocht. Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet behalen van dergelijke kwalificaties door de verkochte kat op shows, of dat de kat als goed fokdier dienst kan doen.

 3.3. Koper verklaart dat de kat zal samenleven met het gezin, en niet permanent afgezonderd zal zijn en/of verstoken zal blijven van gezelschap.

 3.4 Koper verklaart dat hij/zij op het moment van levering of binnen 2 maanden na levering wel/geen andere katten tegelijk in huis heeft/zal hebben.

 3.5 Verkoper garandeert dat de kat op de datum van levering in goede gezondheid verkeert, dat de kat ontwormd is en vrij van vlooien en andere parasieten is.

 3.6 Koper en verkoper constateren op de datum van aflevering dat de kat geen uiterlijk waarneembare gebreken of afwijkingen heeft. Koper verklaart de kat hierop bij levering gecontroleerd te hebben (dd……………., paraaf koper……..)

3.6.1 Verkoper verklaart dat de ouders van de kat getest zijn op PKD, HCM,
Zij zijn, voor zover dat op dit moment is vast te stellen, vrij van erfelijke aandoeningen 
Koper verklaart hiervan kennis genomen te hebben (dd …..-….-20… paraaf koper…………..)

 3.7 Verkoper verklaart dat de kat, voor zover dat op dit moment is vast te stellen, vrij is van besmettelijke ziekten. Koper verklaart de kat hierop bij levering gecontroleerd te hebben (dd …..-….-…… paraaf koper……..……..)

 3.7.1 Verkoper verklaart dat de kat geen aangeboren aandoeningen heeft voor zover dat op dit moment is vast te stellen. 
Koper verklaart hiervan kennis genomen te hebben (dd .….-….-20…, paraaf koper……………)

3.8 Verkoper garandeert dat de in artikel 1,2 en 3 vermelde gegevens over de kat en de ouderdieren juist zijn en geen gegevens onvermeld te hebben gelaten die voor de koper van belang zijn.

 

4. Gebreken/Ontbinding/Aansprakelijkheidsbeperking

4.1. Indien binnen 2 werkdagen na aflevering van de kat door middel van veterinair onderzoek wordt vastgesteld dat de kat aan een ziekte, aangeboren of erfelijke aandoening lijdt, die reeds bij de kat aanwezig was bij het aangaan van de koopovereenkomst, waardoor de kat blijvend ongeschikt is voor het gebruik als in artikel 3.1 aangegeven, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden, mits hij onverwijld, in elk geval binnen 5 dagen na ontdekking, daartoe de wens aan verkoper te kennen geeft, door middel van een aangetekend schrijven. De verkoper is in dat geval verplicht de kat terug te nemen tegen volledige terugbetaling van de koopsom of wel een andere kat te leveren.

4.1.1. Bij de terug bezorging van de kat bij verkoper dient koper een originele gedetailleerde schriftelijke verklaring te overleggen, waarin de aard van de ziekte of het (verborgen) gebrek omschreven is. De verklaring dient te worden ondertekend door de dierenarts die het onderzoek heeft verricht.

4.1.2. De verkoper heeft het recht om een second opinion te laten uitvoeren bij een dierenarts of specialist van zijn/haar keuze. De kosten van het laatst genoemde onderzoek komen, in geval van het ontbreken van een ziekte, aangeboren of erfelijke aandoening, waardoor de kat niet blijvend ongeschikt is voor het gebruik als in artikel 3.1 aangegeven, voor rekening van de koper.

 4.2. Verkoper verklaart aan koper alle risico’s te hebben uitgelegd die kunnen voortvloeien uit de aankoop van een levend wezen als de kat. Verkoper verklaart alle bij de kat aanwezige gebreken eerlijk en open aan koper te hebben medegedeeld: verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade die uit de aanwezigheid van een bekend gebrek voortvloeit. 
Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade bij koper die voortvloeit uit een besmettelijke ziekte die, ondanks gedegen gezondheidsonderzoek door een dierenarts en zonder uiterlijk waarneembaar te zijn, bij de kat aanwezig blijkt te zijn. 
Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade bij koper die voortvloeit uit een niet onderkende (erfelijke) aandoening die bij de kat aanwezig blijkt te zijn in de volgende gevallen: 
– indien de op dat moment mogelijke testen, met betrekking tot de aangetroffen aandoening, op minimaal de ouderdieren zijn uitgevoerd en deze testen minimaal (definitief) uitsluitsel geven over de aan- of afwezigheid van de betreffende aandoening bij de geteste kat; 
– indien op dat moment deze erfelijke aandoening nog niet getest kon worden op een wijze die minimaal (definitief) uitsluitsel geeft over de aan- of afwezigheid van de betreffende aandoening bij de geteste kat .

 4.3. Indien verkoper de ouderdieren niet getest heeft op de aanwezigheid van erfelijke aandoeningen zoals vermeld in art.3 en de kat overlijdt aan één van deze erfelijke aandoeningen voordat de kat de leeftijd van 6 maanden heeft bereikt, heeft koper recht op een nieuwe kat, of het aankoopbedrag. Bij overlijden tussen de 6 en 12 maanden 50% van het aankoopbedrag. Koper kan alleen aanspraak maken op een nieuwe kat indien hij de originele verklaring van een dierenarts en een (sectie)rapport van een specialist veterinaire pathologie van de Faculteit voor Diergeneeskunde te Utrecht aan verkoper overlegt, waaruit de aard van de erfelijke ziekte blijkt.

 4.4 Alle verschijnselen, gebreken en ziekten die vallen onder “ouderdomsverschijnselen”, vallen buiten verantwoordelijkheid van de verkoper. Deze kan hier dan ook nimmer aansprakelijk voor worden gesteld.

 4.5 Indien koper de kat zonder enige bescherming buitenshuis laat, draagt verkoper geen enkele aansprakelijkheid voor opgelopen letsel/ziekte(n) in welke vorm dan ook. Dit geldt ook voor het overlijden aan FIP.

 4.6. Indien de kat overlijdt, dient koper sectie te laten verrichten door een specialist veterinaire pathologie van de Faculteit voor Diergeneeskunde te Utrecht.

4.3. Na overlegging van het originele sectierapport aan verkoper en een bewijs van de gemaakte kosten, zullen de uit de sectie voortvloeiende kosten door koper en verkoper voor ieder 50% worden gedragen.

 4.7 Indien de kat is overleden of terugbezorgd, dienen de eigendomsoverdracht, afstammingpapieren en het dierenpaspoort van voornoemde kat aan verkoper te worden overgedragen. Verkoper geeft koper hier een bewijs van ontvangst voor met datum en ondertekening.

 

5. Toepasselijk recht/Geschillen/Afwijkende afspraken

5.1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing en competentie komt uitsluitend toe aan de Nederlandse rechter. Alle juridische kosten, voortvloeiend uit overtredingen tegen de in dit contract opgenomen bepalingen en 

5.2. Van deze overeenkomst afwijkende afspraken gelden tussen partijen slechts voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen, gedateerd en door beide partijen zijn ondertekend. 

5.3 Koper verklaart van verkoper te hebben ontvangen: 
– Dierenpaspoort 
– Stamboom dan wel afstammingsbewijs 
– Eigendomsoverdracht 
– Gegevens chip – indien de kat is gechipt 
 5.4 Op deze overeenkomst zijn wel/niet aanvullende bepalingen van toepassing. 
Indien zij wel van toepassing zijn, zijn zij slechts geldig indien door beide partijen ondertekend en bijgevoegd.

5.5 Aanvullende bepaling: De kat zal niet verkocht worden zonder fokker in te lichten c.q de mogelijkheid te geven om de kat terug te kopen. Doorverkopen is dan ook verboden zonder toestemming van de fokker. Indien de koper door omstandigheden niet meer in staat is voor de kat te zorgen heeft de fokker het recht om met koper vervangend tehuis te zoeken of de kat terug te nemen. Wanneer U de kat terug brengt naar fokker, zal deze na herplaatsing bij derde het ontvangen bedrag voor de kat, minus € 5,= verblijfskosten per dag en eventuele dierenartskosten met U verrekenen. U zal de kat niet zonder medeweten van de fokker verkopen of naar het asiel brengen. Kittens verkocht aan fokkers mogen onder geen beding ongecastreerd herplaatst of doorverkocht worden, bij ongecastreerde herplaatsing bent u de fokker € 2.000,= schuldig.
Bij iedere verhuizing brengt U de fokker hiervan op de hoogte.

 

 

6. Slotbepaling 
 

Verkoper en koper verklaren van de inhoud van deze koopovereenkomst te hebben kennisgenomen, de afspraken die daarin zijn gemaakt te begrijpen en zich akkoord te verklaren met de hierin opgenomen bepalingen. Mocht er een interpretatieverschil ontstaan tussen koper en verkoper, dan wordt de interpretatie van verkoper gevolgd, mits deze in redelijkheid uit de betrokken formulering kan worden afgeleid.

Aldus in tweevoud getekend op de datum:

 

 …………..…………………………..

 

te (plaats) …………………………

 

 

Handtekening koper,                                                                                          Handtekening verkoper  

bottom of page